Supply Chain

Den ökade globala närvaron och konkurrensen inom många branscher har lyft fram vikten av att jobba med Supply Chain Management. Att säkerställa ett effektivt flöde hela vägen från leverantör till slutkund är nyckeln till att vara konkurrenskraftig och till att kunna säkerställa en god marginal. För att få det hela att gå ihop krävs tydligt helhetsfokus.

Footprint analysis and supply chain optimization

Vi lever i en föränderlig värd och för att behålla konkurrenskraften är det kritiskt för företag att produktions- och logistikstrukturerna optimeras. Det finns flera anledningar till varför en sådan optimering bör ske regelbundet, såsom förvärv, föränderliga marknadsförutsättningar, ökande kostnadsnivåer och ändrade riskfaktorer. En footprint-analys innebär en genomlysning av bolagets supply chain för att identifiera det bästa upplägget. Montell & Partners konsulter har stor erfarenhet av att genomföra footprint-analyser. Vi har utfört både detaljerade analyser av komplexa miljöer och mer antagandebaserade analyser när mindre mängd information är känd.

Vi kan stödja våra kunders footprint-arbete genom att:

 • Göra en översikt på kort tid för att identifiera områden att analysera vidare
 • Identifiera kostnadsdrivare med hjälp av beprövade metoder som möjliggör simulering av olika strukturer
 • Använda en korsfunktionell approach vilken ger en ökad förståelse för hela värdekedjan och gör det möjligt att undvika suboptimeringar
 • Arbeta nära kundens organisation under hela projektet för att möjliggöra kunskapsöverföring och långsiktig framgång

Upphandling av logistiktjänster

Ett företags logistikkostnader är för många en stor del av kostnadsposten. Den operationella strukturen har ofta utvecklats över tid tillsammans med företaget och det är inte säkert den är den mest optimala ur kostnadssynpunkt. Genom att säkra ett optimalt upplägg och förhandla kostnaderna för transport och logistikcenter kan de totala logistikkostnaderna många gånger minskas väsentligt. Montell & Partners arbetar med upphandlingar av logistiktjänster och vi vet att logistik generellt har en stor inverkan på ert företag och hjälper er genom hela processen, från beslut om outsourcing till signerade kontrakt med leverantörer.

Vår stöttning erbjuds i gemensamma team och anpassas alltid efter er specifika organisation och situation. Vi fokuserar på att skapa långsiktigt värde och kan stötta era upphandlingar av logistiktjänster genom att:

 • Definiera vilka tjänster som krävs i ert logistiknätverk, inklusive vilken servicenivå och hur många leverantörer som är nödvändigt
 • Förbereda det material som krävs för att skapa tydliga RFI och RFQ samt utvärdera anbudssvar från möjliga leverantörer
 • Ge stöttning i förhandlingsprocessen för att nå bästa möjliga kostnadsnivåer
 • Underlätta eller ha hand om kommunikationen med flera möjliga leverantörer
 • Föreslå vilken integrationsnivå mot leverantören som skall eftersträvas med avseende på kommunikations- och IT-system

Optimering av tillverkningsprocesser

I många producerande företag är tillverkningsprocessen kärnan i verksamheten, med stor påverkan på kostnader och intäkter. För att bli konkurrenskraftig och framgångsrik på marknaden är det nödvändigt att ha tillräckligt med flexibilitet för att möta skiftande krav från kunderna. Samtidigt måste produktiviteten och kostnaderna ständigt förbättras. Montell & Partners har en helhetssyn på hela försörjningskedjan, från nätverket av leverantörer, genom tillverkningsprocessen och hela vägen genom distributionssystemet. Tillsammans finner vi flaskhalsarna, ser var buffertlager gör störst nytta och genomför åtgärder som förbättrar flödet och ökar kapaciteten.

Vi kan stötta genom exempelvis:

 • Cost/Benefit kalkylering
 • Flaskhalsidentifiering
 • Analys och förbättring av produktionsplaneringen

Kapitalrationalisering

Ett sätt att mäta lönsamhet är att följa avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), vilket beskriver hur effektivt en organisation använder sitt tillgängliga kapital. Ett högre värde för ROCE visar på högre effektivitet i kapitalutnyttjandet. Ett väl genomfört kapitalrationaliseringsprojekt minskar behovet av tillgängligt kapital och frigör på så sätt bundet kapital som istället kan . Att säkerställa ett effektivt arbete med det sysselsatta kapitalet är ofta ett av de enklaste och snabbaste sätten att öka lönsamheten i affären och nästan alltid det sätt som ger störst effekt.

Vi erbjuder stöttning via gemensamma projektgrupper och anpassar alltid lösningen till kundens specifika organisation och situation. Vårt fokus ligger alltid på att skapa ett bestående värde och vi stöttar våra kunder genom att:

 • Identifiera kortsiktiga aktiviteter för att omgående frigöra kapital i verksamheten
 • Identifiera och implementera förbättringar för att långsiktigt öka organisationens effektivitet
 • Agera som coach under implementeringen och följa upp de nödvändiga förändringar och processerjusteringar som behövs för att skapa en effektiv organisation
 • Utbilda anställda i kapitalrationaliseringsmetoder och analyser för att på så sätt säkerställa långsiktig kunskapsöverföring

Ytterligare info

PartnerJacob Axenborg

Jacob Axenborg

Partner

Jacob has been a part of Montell & Partners since 2005 and is based in Gothenburg. His work is focused on organization, strategy and supply chain management, mainly working with change management and process management focus. A core discipline for Jacob is footprint analysis and footprint design focusing on how to optimize the supply chain over time. He has a long experience of working with both private and public organizations.

Jacob has a M.Sc. in Industrial Engineering and Management from Chalmers University of Technology and a B.Sc. in Organizational Psychology from the University of Gothenburg.