Artificiell intelligens (AI) har utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av vår vardag. Innan vi utforskar hur AI kan implementeras och skapa värde i organisationer, låt oss först undersöka vad AI är och vilka framsteg som har möjliggjort dess snabba utveckling. AI är ett paraplybegrepp i datavetenskapen som beskriver maskiners förmåga att efterlikna mänsklig intelligens. Under AI:s omfattande paraply hittar vi delområden som maskin- och djupinlärning. Maskininlärning syftar till att träna algoritmer på data för att fatta bättre och bättre beslut, medan djupinlärning är en mer avancerad typ av maskininlärning där algoritmer struktureras i lager, neurala nätverk, för att fatta ännu bättre beslut på egen hand. Båda metoderna bygger på att bearbeta stora datamängder, vilket är energikrävande och kostsamt. Tack vare innovativa lösningar som specialdesignade chip och centraliserade serverhallar finns nu förutsättningen att utveckla AI-baserade lösningar kostnadseffektivt. Detta tillsammans med de nya generativa AI-modellerna har gjort att utvecklingstakten av AI-applikationen ökat markant.

Nyckeln till framgångsrik AI-implementering är en datadriven organisation
Montell & Partners har hjälpt till att utforma planer och arkitektur till ett AI-system med syfte att kvalitetssäkra och effektivisera processer, och vår erfarenhet är att framgång med AI inte enbart handlar om tekniska förutsättningar. Ledare måste våga göra data till kärnan i sin affärsstrategi och se till att hela organisationen är utrustad och mogen att använda AI i sin dagliga verksamhet. Det är en resa som kräver förändring inte bara i teknik utan också i företagskulturen.

Inför en AI-implementering finns det fler viktiga aspekter att tänka på. En sådan aspekt är verktygens källkod. Är AI-programvaran utvecklad för kommersiell användning, eller är open source-lösningen avsedd för forskning? Kunskap kring källkodens härkomst är avgörande för att undvika juridiska fallgropar som avtalsbrott eller rättsliga tvister, ett exempel är efterlevnaden av GDPR-regelverket. När man tar in AI i sin verksamhet ställs man inför valet att utveckla egna lösningar – en kostsam men skräddarsydd process – eller att licensiera färdigutvecklade tjänster anpassade för kommersiellt bruk. För att ta detta beslut krävs en tydlig strategi för vad som vill åstadkommas med AI-satsningen och god förståelse för de möjligheter och begräsningar olika system erbjuder. En annan kritisk aspekt är datasekretess; när data hanteras av AI-programvara från tredje part måste man vara medveten om var och hur denna data lagras och bearbetas. Detta är särskilt relevant om leverantören har serverplatser i länder utanför EU, där olika dataskyddslagar gäller.

Montell & Partners kan genom rådgivning och projektledning bistå i AI-satsningen
På Montell & Partners står vi redo att stödja och vägleda er genom den spännande förändringen mot en datadriven framtid. Genom att förstå de juridiska ramverken och affärsmässiga avvägandena kan vi hjälpa er att maximera nyttoeffekterna från er AI-satsning.