Med rätt förutsättningar skapas mest värde i en AI-satsning

Artificiell intelligens (AI) har utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av vår vardag. Innan vi utforskar hur AI kan implementeras och skapa värde i organisationer, låt oss först undersöka vad AI är och vilka framsteg som har möjliggjort dess snabba utveckling. AI är ett paraplybegrepp i datavetenskapen som beskriver maskiners förmåga att efterlikna mänsklig intelligens. Under AI:s omfattande paraply hittar vi delområden som maskin- och djupinlärning. Maskininlärning syftar till att träna algoritmer på data för att fatta bättre och bättre beslut, medan djupinlärning är en mer avancerad typ av maskininlärning där algoritmer struktureras i lager, neurala nätverk, för att fatta ännu bättre beslut på egen hand. Båda metoderna bygger på att bearbeta stora datamängder, vilket är energikrävande och kostsamt. Tack vare innovativa lösningar som specialdesignade chip och centraliserade serverhallar finns nu förutsättningen att utveckla AI-baserade lösningar kostnadseffektivt. Detta tillsammans med de nya generativa AI-modellerna har gjort att utvecklingstakten av AI-applikationen ökat markant.

Nyckeln till framgångsrik AI-implementering är en datadriven organisation
Montell & Partners har hjälpt till att utforma planer och arkitektur till ett AI-system med syfte att kvalitetssäkra och effektivisera processer, och vår erfarenhet är att framgång med AI inte enbart handlar om tekniska förutsättningar. Ledare måste våga göra data till kärnan i sin affärsstrategi och se till att hela organisationen är utrustad och mogen att använda AI i sin dagliga verksamhet. Det är en resa som kräver förändring inte bara i teknik utan också i företagskulturen.

Inför en AI-implementering finns det fler viktiga aspekter att tänka på. En sådan aspekt är verktygens källkod. Är AI-programvaran utvecklad för kommersiell användning, eller är open source-lösningen avsedd för forskning? Kunskap kring källkodens härkomst är avgörande för att undvika juridiska fallgropar som avtalsbrott eller rättsliga tvister, ett exempel är efterlevnaden av GDPR-regelverket. När man tar in AI i sin verksamhet ställs man inför valet att utveckla egna lösningar – en kostsam men skräddarsydd process – eller att licensiera färdigutvecklade tjänster anpassade för kommersiellt bruk. För att ta detta beslut krävs en tydlig strategi för vad som vill åstadkommas med AI-satsningen och god förståelse för de möjligheter och begräsningar olika system erbjuder. En annan kritisk aspekt är datasekretess; när data hanteras av AI-programvara från tredje part måste man vara medveten om var och hur denna data lagras och bearbetas. Detta är särskilt relevant om leverantören har serverplatser i länder utanför EU, där olika dataskyddslagar gäller.

Montell & Partners kan genom rådgivning och projektledning bistå i AI-satsningen
På Montell & Partners står vi redo att stödja och vägleda er genom den spännande förändringen mot en datadriven framtid. Genom att förstå de juridiska ramverken och affärsmässiga avvägandena kan vi hjälpa er att maximera nyttoeffekterna från er AI-satsning.

 

DO’s & DON’Ts – Implementering av storskaliga IT-system

Att implementera storskaliga IT-system kan verka som en överväldigande uppgift för organisationer, särskilt när man arbetar med offentligt upphandlade lösningar. Genom att följa rätt tillvägagångssätt kan det vara en mycket givande upplevelse. Våra erfarna seniora experter inom området har identifierat praktiska tips som har hjälpt våra kunder att uppnå sina implementeringsmål. 

 

DO’s

1. Säkra stöd från högsta ledning: Det är absolut nödvändigt att ha stöd från högsta ledningen för att driva verksamhetsförändring inom den egna organisationen samt bygga en sund relation med lösningsleverantören – särskilt eftersom projektet lägger grunden för en lång period av nära samarbete under den kommande underhållsfasen.

2. Omfamna förändring: Ge utrymme för omfattnings- och kravändringar under projektet för att möjliggöra anpassningar till föränderliga behov och se till att den slutliga lösningen uppfyller alla nödvändiga krav. Identifiera och stötta tidiga användare som är motiverade att ta ledningen under förändringshanteringsprocessen. Var öppen för nya kulturer eftersom de flesta lösningsleverantörer är globala aktörer.

3. Utforska molnlösningar: Överväg molnlösningar med fördelar som flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet för att uppnå bättre systemprestanda. Se till att din molnlösningsleverantör har en tydlig och välutvecklad implementeringsmetod, samt affärsprocesser med god praxis som passar organisationens behov.

4. Skapa ett handlingskraftigt team: Sätt ihop ett team som kan ta ansvar för projektet och fatta välgrundade beslut för att driva resultat. Ofta är den bästa teamledaren inte nödvändigtvis den mest kunniga teammedlemmen utan den som utmärker sig i beslutsfattande, tagna åtgärder och motiverar andra teammedlemmar.

5. Var pragmatisk: Ditt nuvarande IT-system är troligtvis väl lämpat för alla dina affärsbehov efter år av förbättringar och gradvisa justeringar. Din nya IT-lösning kommer aldrig att vara bäst lämpad i alla delar av organisationen – det är bara något som måste accepteras som en kompromiss av att vara en del av en mycket större resa tillsammans med din lösningsleverantör.

DON’Ts 

1. Välj inte projektmetod utan att ta hänsyn till konsekvenserna: Olika metoder kan avsevärt påverka IT-implementeringsprojektets framgång. Organisationens behov samt aspekter av offentlig upphandling måste beaktas vid strukturering av exempelvis programaktiviteter och avtalsvillkor. Anpassning mellan dessa och den valda metoden måste säkerställas oavsett om man väljer en traditionell vattenfallsmetod eller ett mer agilt tillvägagångssätt.

2. Gör inte allt på en gång: Lägg grunden när det gäller systemarkitektur och kärnprocesser innan du diskuterar mer detaljrika områden av processdetaljer, rutiner och utveckling. Detta kommer att spara tid och resurser samt begränsa behovet av omarbetning senare i projektet. Under perioder med små framsteg kan det också vara effektivt att göra vissa arbetsflöden tillfälligt inaktiva så att resurserna kan fokusera på de mest kritiska frågorna.

3. Underskatta inte komplexiteten: IT-implementering kan inte antas vara ”plug-and-play”. Det är viktigt att ha nödvändiga resurser och expertis inom organisationen för att implementera lösningen framgångsrikt. Effektiv kommunikation med lösningsleverantören – och inom din organisation – är avgörande för att förklara behov och förstå krav. Underskattning av komplexiteten kan leda till kostsamma förseningar och misslyckande med att uppnå önskade resultat. 

Sist men inte minst: Se till att ha kul och stötta varandra som sanna teammedlemmar under denna resa. Många som har varit en del av ett storskaligt IT- och processimplementeringsprojekt hänvisar till det som en av de mest utmanande och frustrerande tiderna i sitt yrkesliv, men också som en av de mest spännande och utvecklande upplevelserna i sin karriär. 1+1 kan garanterat bli mycket mer än 3 om du hanterar din storskaliga IT-implementering väl!

Fallstudie – Att hitta den optimala positionen i värdekedjan för snabbladdning

Antalet eldrivna fordon på marknaden ökar snabbt och prognoser visar att över 2,5 miljoner svenska bilar kan vara laddningsbara år 2030. Tillsammans med det ökande antalet eldrivna fordon kommer efterfrågan på offentlig laddning och särskilt snabbladdning att öka under de kommande åren. 

Under hösten 2021 har vi stöttat ett offentligt ägt energibolag i Sverige med att undersöka deras optimala position i värdekedjan för snabbladdning. För att besvara frågeställningen har vi skapat ett stort faktaunderlag för hur batterielektrifiering ser ut när det gäller såväl antal eldrivna fordon som snabbladdare, och var dessa finns, samt batterikapacitet och räckvidd för eldrivna fordon. Utifrån faktaunderlaget och ett flertal intervjuer med representanter från fordons- och energiindustrin samt andra branschorganisationer har vi kunnat skapa prognoser för snabbladdningens utveckling i Sverige. Vidare har vi kartlagt värdekedjan med alla involverade aktörer och deras viktigaste framgångsfaktorer. Utifrån detta kunde vi hjälpa kunden att undersöka möjliga val och positioner. Genom att utvärdera valen och positionerna med avseende till kundens nuvarande position och kapacitet kunde vi hitta deras optimala position och ge dem en roadmap för hur de ska nå den positionen. 

På grund av den ständigt ökande och förändrande marknaden för eldrivna fordon kommer alla offentligt ägda energibolag på något sätt behöva avgöra hur de ska hantera laddningsfrågan, och särskilt snabbladdning kommer vara ett intressant för majoriteten av dessa aktörer. Detta kommer också att bli en fråga att undersöka för många andra företag med anknytning till fordons- och energiindustrin. 

Är du intresserad av att veta mer om detta ämne eller vill du ha hjälp med att hitta din ultimata position i värdekedjan, tveka inte att kontakta oss! 

Hur du kan förstå prisändringar i den snabbt föränderliga materialmarknaden

Hur vet jag om de dramatiska prisökningarna från mina leverantörer är baserade på faktiska kostnadsökningar eller är marknadsopportunistiska? 

– Montell & Partners och Prognos MKA stöttar företag som vill förbättra sin kunskap om kostnadstrender och stärka sina inköpsorganisationer. 

Under de senaste åren har materialmarknadens egenskaper genomgått snabba förändringar och miljön som inköpare arbetar inom har blivit betydligt svårare. Att hantera de stora rörelserna och hålla koll på prisändringar är ofta gjort med hjälp av prisindex och kontroll av många källor. Men vad gör man om källorna visar motsägande resultat och hur vet man vilka index som exakt visar prisändringarna för dina specifika produkter? 

Tillsammans med vår partner Prognos MKA har vi nyligen anordnat ett flertal utbildningstillfällen för inköpare och beslutsfattare i branscher som påverkas av rådande prisfluktuationer. Syftet med utbildningarna har varit att stärka deltagarnas kunskap om priskällor och val av index, i syfte att förbättra kundens förmåga att jämföra och utvärdera sina egna inköpspriser. Våra partners Jacob Axenborg och Jacob Mannheimer har också delat med sig av sina råd om hur man bäst hanterar specifika situationer som kunder befinner sig i, utifrån deras erfarenheter och expertis inom inköp. 

Vill du också veta mer om hur du hittar pålitliga prisreferenser för dina produkter? Kontakta oss. 

M&A – Förbered er för framgång

Professor Clayton M. Christensen (m.fl.) konstaterar i Harvard Business Review att “Study after study puts the failure rate of mergers and acquisitions somewhere between 70 % and 90 %”. Detta förbinder sig dock inte att företagets resultat har potential att skjuta i höjden genom framgångsrika M&A:er. Vi på Montell & Partners har erfarenhet från framgångsrikt arbete med M&A och integrationer i över 15 år i Europa, Asien och Afrika med goda resultat, vilket innebär att målen har uppnåtts och/eller överträffats.

Genom att följa tre logiska steg kommer en framgångsrik integration att ligga inom din kontroll och riskerna kommer att minimeras!

1. Börja med att tydligt definiera den önskade långsiktiga positionen
Det kan låta konstigt, men i de tidiga stadierna av M&A är det vanligt att upptäcka att den önskade långsiktiga positionen är otydlig och odefinierad. Se till att definiera, säkra och förankra den önskade positionen och upprätta ett detaljerat business case inom organisationen. 

2. Använd förhandlingsfasen för att validera och komma överens om önskad position, mål och framtida organisation
Inkludera önskad position i köpeavtalet och utnyttja success fees kopplade till resultatet.

3. Utför en strategisk due diligence och använd denna fas för att utveckla ett första utkast till affärsplanen som inkluderar integrationsaktiviteter
Att utföra en strategisk due diligence minskar risken för att misslyckas i ett senare skede. Genom att förankra den gemensamma framtida affärsplanen med befintlig organisation kan den anpassas till den önskade positionen innan kontraktet undertecknas, vilket sparar värdefull tid.

Fem sätt att minska kostnader

1. Var alltid beredd att byta leverantör, både mentalt och praktiskt
Långa leverantörsrelationer kan leda till både ökade kostnader och priser. Det är enkelt att bli bekväm i sitt tankesätt vilket i kombination med etablerade leverantörssamarbete gör det svårare att byta leverantör.

2. Investera tid i förbättringsarbete relaterat till inköp
Vanligtvis lägger köpare för mycket tid på både administrativt och operativt arbete. Trots det måste man prioritera att lägga tid på att utmana både nuvarande och potentiella leverantörer samt driva förbättringsprojekt tillsammans med leverantörer.

3. Dela upp inköp i operativa respektive strategiska inköp
Om dessa två inte separeras eller planeras väl kommer operativa inköp och den dagliga verksamheten alltid att prioriteras framför det strategiska arbetet och värdefull tid försvinner. Rollerna kan antingen delas upp med tilldelade medarbetare eller genom en tydlig arbetsfördelning för de olika typerna av inköp.

4. Utför faktabaserade uppföljningar med dina leverantörer
En stor del av värdet tillförs under kontroll av dina leverantörer och det är däför viktigt att ge dem stöd för att kunna förbättra deras utförande. Följ upp KPI:er med dina strategiska leverantörer, ge specifik feedback och lämna krav för förbättringar regelbundet.

5. Välj personal med förnuft och utbilda inköpsorganisationen
God kompetens inom inköp samt potentiella medarbetare med examen i inköp kan vara svårt att hitta och då inköpsavdelningen ansvarar för beslut som kan ha stor ekonomisk påverkan bör enhetlig utbildning av inköpsteamet vara högt prioriterad.

R&D Management – Fem grundläggande områden som ofta glöms bort

Från ”The Machine that Changed the World” och via case-böcker som ”Skunk Works” och ”The Toyota way” har forskare och verksamma inom R&D försökt sprida berättelser om vad som tenderar att fungera bra för att utveckla framgångsrika produkter. Många har läst, lyssnat och lärt sig, men få har verkligen fått ordning på de grundläggande faktorerna. Inom fordonsindustrin studerar många företag nu Tesla Inc, som har fokuserat på grundläggande nyckelområden, delvis baserade på tidigare lärdomar från AeroSpace-industrin som anpassats till den nya Silicon Valley-boomen som uppstått under det nya årtusendet. Följande fem punkter bör alla lära sig av.

1. Minska avståndet mellan din kund och dina ingenjörer
På kort sikt är det viktigt att vara uppmärksam på feedback från kunder och att ha kort ledtid från det att ett fel uppstår tills att det blir löst. Kunder kan ha förståelse för att problem uppstår, så länge det snabbt åtgärdas. För att kunna hantera långsiktiga kundförväntningar krävs kommunikation av mål, som kunderna delar och kan relatera till, presentation av lösningar på kundernas problem eller kunna ge dem teasers om framtiden. Kunder samtycker ofta till insamling och analys av kunddata om de känner att det kommer att kunna bidra till en förbättrad produkt. Att kontinuerligt uppdatera och förbättra produkterna bygger en starkare relation över tid.

2. Hantera komplexiteten mellan produkt och del
Fullständig bakåtkompatibilitet för nya delar, kontinuerlig borttagning av onödiga delar och återanvänding av delar mellan olika produktmodeller är nycklar vid utveckling av hårdvara. Den stora utmaningen är dock att bygga en mjukvaru- och elektronikinfrastruktur som möjliggör underhåll och förbättringar. Att använda sig av parameterstyrda uppdateringar i stället för så kallade software builds minskar mjukvarukomplexiteten drastiskt. Detta bygger på kärnfilosofin att alla fordon behöver mycket få valbara varianter (5 färger, två motoruppsättningar), där alla från början är utrustade med all hårdvarufunktionalitet som är planerad för hela produktlivslängden.

3. Snabb intern kommunikation
En viktig del är att tvärfunktionellt sätta samman personer som behöver kommunicera dagligen. Detta påverkar upplägget på organisationen. Mindre är bättre medan stora organisationer tenderar att ha större kommunikationsproblem.

Organizational complexity tends to manifest in the product” – Elon Musk

4. Hantera dina tekniska plattformar
Ett exempel är när Teslas Model Y lanserades på den amerikanska marknaden i mars 2020, som var den första som utrustades med en värmepump. Genom att utnyttja överskottsvärme från batteriet för att värma bilen ökade effektiviteten under vintern med ~ 25 %. Sedan dess har nio revideringsändringar för värmepumpen gjorts och den har installerats i alla andra modeller. Uppdatera och förbättra hårdvaran kontinuerligt och hantera gränssnitten till andra delar. Denna lösning utvecklades för alla modeller från början, med hela produktfamiljen i åtanke. En gemensam lösning ger mindre komplexitet.

5. Investera i långsiktiga strategier
Att investera i batteriproduktion och kemi har visat sig vara ett kärnområde. Detsamma gäller tillverkningstekniken. De är båda toppmoderna i branschen idag, och har tydligt fastställts i strategier från 2014, som kommunicerats till både kunder och investerare. Detta har drivit rekryteringen av några av världens ledande experter inom dessa områden, införlivandet av ett antal ledande mindre företag, samt urvalet av leverantörer och lokaliseringen av fabriker. 

Ramverk för Portfolio Management

Känns det som att ni kommer längre bort från era affärsmål efter varje avslutat projekt? Kanske fokuserar ni på fel projekt och behöver tydliggöra prioriteringen för vad ert företag bör lägga sin tid på. Montell & Partners har hjälpt flera företag att strukturera och prioritera inkommande projekt så att de ligger i linje med de övergripande målen för verksamheten. Vårt ramverk illustrerar hur varje byggsten i verksamheten är sammankopplad.

Ligger era projekt i linje med företagets strategier och mål? Saknar ni ett tydligt verktyg för att prioritera inkommande projekt, vilket kan resultera i bristfällig planering och eventuellt missnöjda kunder?

Genom att ha en tydlig metod för att prioritera och hantera er projektportfölj kommer ni kunna frigöra tillgänglig kapacitet och utnyttja er tid för att fokusera på de viktigaste projekten som har en betydande påverkan på slutresultatet samt bidrar till företagets strategier och mål.

Den övre delen av ramverket handlar om kopplingen till bolagets övergripande mål & strategier och hur dessa kan översättas i utvärderingskriterier för portföljen. I den mellersta delen av ramverket beskrivs den aktiva hanteringen av portföljen och projekten från början till överlämnandet till ledningen. Den nedre delen handlar om vilka forum & verktyg som stödjer processen samt resursfördelning och kompetensutveckling av berörda resurser.

Senaste inläggen

M&A – Förbered er för framgång

Professor Clayton M. Christensen (m.fl.) konstaterar i Harvard Business Review att “Study after study puts the failure rate of mergers and acquisitions somewhere between 70 % and 90 %”. Detta förbinder sig dock inte att företagets resultat har potential att skjuta i...