Fallstudie – Att hitta den optimala positionen i värdekedjan för snabbladdning

Antalet eldrivna fordon på marknaden ökar snabbt och prognoser visar att över 2,5 miljoner svenska bilar kan vara laddningsbara år 2030. Tillsammans med det ökande antalet eldrivna fordon kommer efterfrågan på offentlig laddning och särskilt snabbladdning att öka under de kommande åren. 

Under hösten 2021 har vi stöttat ett offentligt ägt energibolag i Sverige med att undersöka deras optimala position i värdekedjan för snabbladdning. För att besvara frågeställningen har vi skapat ett stort faktaunderlag för hur batterielektrifiering ser ut när det gäller såväl antal eldrivna fordon som snabbladdare, och var dessa finns, samt batterikapacitet och räckvidd för eldrivna fordon. Utifrån faktaunderlaget och ett flertal intervjuer med representanter från fordons- och energiindustrin samt andra branschorganisationer har vi kunnat skapa prognoser för snabbladdningens utveckling i Sverige. Vidare har vi kartlagt värdekedjan med alla involverade aktörer och deras viktigaste framgångsfaktorer. Utifrån detta kunde vi hjälpa kunden att undersöka möjliga val och positioner. Genom att utvärdera valen och positionerna med avseende till kundens nuvarande position och kapacitet kunde vi hitta deras optimala position och ge dem med en roadmap för hur de ska nå den positionen. 

På grund av den ständigt ökande och förändrande marknaden för eldrivna fordon kommer alla offentligt ägda energibolag på något sätt behöva avgöra hur de ska hantera laddningsfrågan, och särskilt snabbladdning kommer vara ett intressant för majoriteten av dessa aktörer. Detta kommer också att bli en fråga att undersöka för många andra företag med anknytning till fordons- och energiindustrin. 

Är du intresserad av att veta mer om detta ämne eller vill du ha hjälp med att hitta din ultimata position i värdekedjan, tveka inte att kontakta oss! 

Hur du kan förstå prisändringar i den snabbt föränderliga materialmarknaden

Hur vet jag om de dramatiska prisökningarna från mina leverantörer är baserade på faktiska kostnadsökningar eller är marknadsopportunistiska? 

– Montell & Partners och Prognos MKA stöttar företag som vill förbättra sin kunskap om kostnadstrender och stärka sina inköpsorganisationer. 

Under de senaste åren har materialmarknadens egenskaper genomgått snabba förändringar och miljön som inköpare arbetar inom har blivit betydligt svårare. Att hantera de stora rörelserna och hålla koll på prisändringar är ofta gjort med hjälp av prisindex och kontroll av många källor. Men vad gör man om källorna visar motsägande resultat och hur vet man vilka index som exakt visar prisändringarna för dina specifika produkter? 

Tillsammans med vår partner Prognos MKA har vi nyligen anordnat ett flertal utbildningstillfällen för inköpare och beslutsfattare i branscher som påverkas av rådande prisfluktuationer. Syftet med utbildningarna har varit att stärka deltagarnas kunskap om priskällor och val av index, i syfte att förbättra kundens förmåga att jämföra och utvärdera sina egna inköpspriser. Våra partners Jacob Axenborg och Jacob Mannheimer har också delat med sig av sina råd om hur man bäst hanterar specifika situationer som kunder befinner sig i, utifrån deras erfarenheter och expertis inom inköp. 

Vill du också veta mer om hur du hittar pålitliga prisreferenser för dina produkter? Kontakta oss. 

M&A – Förbered er för framgång

M&A – Förbered er för framgång

Professor Clayton M. Christensen (m.fl.) konstaterar i Harvard Business Review att “Study after study puts the failure rate of mergers and acquisitions somewhere between 70 % and 90 %”. Detta förbinder sig dock inte att företagets resultat har potential att skjuta i höjden genom framgångsrika M&A:er. Vi på Montell & Partners har erfarenhet från framgångsrikt arbete med M&A och integrationer i över 15 år i Europa, Asien och Afrika med goda resultat, vilket innebär att målen har uppnåtts och/eller överträffats. 

Genom att följa tre logiska steg kommer en framgångsrik integration att ligga inom din kontroll och riskerna kommer att minimeras!

1 Börja med att tydligt definiera den önskade långsiktiga positionen
Det kan låta konstigt, men i de tidiga stadierna av M&A är det vanligt att upptäcka att den önskade långsiktiga positionen är otydlig och odefinierad. Se till att definiera, säkra och förankra den önskade positionen och upprätta ett detaljerat business case inom organisationen.

2 Använd förhandlingsfasen för att validera och komma överens om önskad position, mål och framtida organisation
Inkludera önskad position i köpeavtalet och utnyttja success fees kopplade till resultatet.

3 Utför en strategisk due diligence och använd denna fas för att utveckla ett första utkast till affärsplanen som inkluderar integrationsaktiviteter
Att utföra en strategisk due diligence minskar risken för att misslyckas i ett senare skede. Genom att förankra den gemensamma framtida affärsplanen med befintlig organisation kan den anpassas till den önskade positionen innan kontraktet undertecknas, vilket sparar värdefull tid.

Fem sätt att minska kostnader

Fem sätt att minska kostnader

1 Var alltid beredd att byta leverantör, både mentalt och praktiskt
Långa leverantörsrelationer kan leda till både ökade kostnader och priser. Det är enkelt att bli bekväm i sitt tankesätt vilket i kombination med etablerade leverantörssamarbete gör det svårare att byta leverantör.

2 Investera tid i förbättringsarbete relaterat till inköp
Vanligtvis lägger köpare för mycket tid på både administrativt och operativt arbete. Trots det måste man prioritera att lägga tid på att utmana både nuvarande och potentiella leverantörer samt driva förbättringsprojekt tillsammans med leverantörer.

3 Dela upp inköp i operativa respektive strategiska inköp
Om dessa två inte separeras eller planeras väl kommer operativa inköp och den dagliga verksamheten alltid att prioriteras framför det strategiska arbetet och värdefull tid försvinner. Rollerna kan antingen delas upp med tilldelade medarbetare eller genom en tydlig arbetsfördelning för de olika typerna av inköp.

4 Utför faktabaserade uppföljningar med dina leverantörer
En stor del av värdet tillförs under kontroll av dina leverantörer och det är däför viktigt att ge dem stöd för att kunna förbättra deras utförande. Följ upp KPI:er med dina strategiska leverantörer, ge specifik feedback och lämna krav för förbättringar regelbundet.

5 Välj personal med förnuft och utbilda inköpsorganisationen
God kompetens inom inköp samt potentiella medarbetare med examen i inköp kan vara svårt att hitta och då inköpsavdelningen ansvarar för beslut som kan ha stor ekonomisk påverkan bör enhetlig utbildning av inköpsteamet vara högt prioriterad.

R&D Management – Fem grundläggande områden som ofta glöms bort

R&D Management – Fem grundläggande områden som ofta glöms bort

Från ”The Machine that Changed the World” och via case-böcker som ”Skunk Works” och ”The Toyota way”, har verksamma inom R&D och forskare försökt sprida berättelser om vad som tenderar att fungera bra för att utveckla framgångsrika produkter. Många har läst, lyssnat och lärt sig, men få har verkligen utmärkt sig i att ordning på de grundläggande faktorerna. Inom fordonsindustrin studerar många företag nu Tesla Inc, som har fokuserat på de grundläggande nyckelområdena, som stöds av forskare, har tagit del av lärdomar från AeroSpace-industrins och anpassat detta till den nya Silicon Walley-boomen som uppstått under de nya årtusendet.

1 Minska avståndet mellan din kund och dina ingenjörer

På kort sikt är det viktigt att vara uppmärksam på kundfeedback och att ha kort ledtid från det att ett fel uppstår tills att det blir löst. Kunder kan ha förståelse för att problem uppstår, så länge de känner att det blir åtgärdat snabbt. För att kunna hantera långsiktiga kundförväntningar krävs kommunikation av mål, som kunderna delar och kan relatera till, presentation av lösningar på kundernas problem eller kunna ge dem teasers om framtiden. Det är vanligt att kunder samtycker till insamling och analys kunddata, om de känner att det kommer att kunna bidra till en förbättrad produkt. Att kontinuerligt uppdatera och förbättra produkterna bygger en starkare relation över tid.

2 Hantera komplexiteten mellan produkt och del

Komplexitet är en tyst mördare. 100 % bakåtkompatibilitet för nya delar, kontinuerlig borttagning av onödiga delar och överföring av delar mellan olika produktmodeller är nyckeln till hårdvara. Den stora utmaningen är dock att bygga en mjukvaru- och elektronikinfrastruktur som möjliggör underhåll och förbättringar. Att använda sig av parameterstyrda uppdateringar i stället för så kallade software builds minskar mjukvarukomplexiteten till ensiffriga tal. Detta bygger på kärnfilosofin att alla fordon behöver mycket få valbara varianter (5 färger, två motoruppsättningar), där alla från början är utrustade med all hårdvarufunktionalitet som är planerad för hela produktlivslängden.

3 Snabb intern kommunikation

En viktig del är att tvärfunktionellt sätta samman personer om behöver kommunicera dagligen. Detta påverkar upplägget på organisationen hur byggnaderna som användes är byggda. Mindre är bättre medan stora organisationer tenderar att ha större kommunikationsproblem.

Organizational complexity tends to manifest in the product” – Elon Musk

4 Hantera dina tekniska plattformar

Ett exempel är när Teslas Model Y lanserades på den amerikanska marknaden i mars 2020, som var den första som utrustades med en värmepump. Med överskott av värme från att använda batteriet värms inredningen upp, vilket ökade effektiviteten under vintern med ~ 25 %. Sedan dess har 9 revideringsändringar för värmepumpen gjorts och installerats i alla andra modeller. Att uppdatera och förbättra hårdvaran kontinuerligt och hantera gränssnitten till andra delar är en lösning som utvecklades för alla modeller från början, med hela produktfamiljen i åtanke. En gemensam lösning ger mindre komplexitet.

5 Investera i långsiktiga strategier

Att investera i batteriproduktion och kemi har visat sig vara ett kärnområde. Detsamma gäller tillverkningstekniken. De är båda toppmoderna i branschen idag, och har tydligt fastställts strategier från 2014, som kommunicerats till både kunder och investerare. Detta har drivit rekryteringen av några av världens ledande experter inom dessa områden, införlivandet av några ledande mindre företag, samt urvalet av leverantörer och lokaliseringen av fabriker. 

Ramverk för Portfolio Management

Ramverk för Portfolio Management

Känns det som att ni kommer längre bort från era affärsmål efter varje avslutat projekt? Kanske fokuserar ni på fel projekt och behöver tydliggöra prioriteringen för vad ert företag bör lägga sin tid på. Montell & Partners har hjälpt flera företag att strukturera och prioritera inkommande projekt så att de ligger i linje med de övergripande målen för verksamheten. Vårt ramverk illustrerar hur varje byggsten i verksamheten är sammankopplad.

Ligger era projekt i linje med företagets strategier och mål?
Saknar ni ett tydligt verktyg för att prioritera inkommande projekt, vilket kan resultera i bristfällig planering och eventuellt missnöjda kunder?
Genom att ha en tydlig metod för att prioritera och hantera er projektportfölj kommer ni kunna frigöra tillgänglig kapacitet och utnyttja er tid för att fokusera på de viktigaste projekten som har en betydande påverkan på slutresultatet samt bidrar till företagets strategier och mål.
Den övre delen av ramverket handlar om kopplingen till bolagets övergripande mål & strategier och hur dessa kan översättas i utvärderingskriterier för portföljen.
I den mellersta delen av ramverket beskrivs den aktiva hanteringen av portföljen och projekten från början till överlämnandet till ledningen.
Den nedre delen handlar om vilka forum & verktyg som stödjer processen samt resursfördelning och kompetensutveckling av berörda resurser.

Senaste inläggen

M&A – Förbered er för framgång

Professor Clayton M. Christensen (m.fl.) konstaterar i Harvard Business Review att “Study after study puts the failure rate of mergers and acquisitions somewhere between 70 % and 90 %”. Detta förbinder sig dock inte att företagets resultat har potential att skjuta i...

Fem sätt att minska kostnader

1 Var alltid beredd att byta leverantör, både mentalt och praktisktLånga leverantörsrelationer kan leda till både ökade kostnader och priser. Det är enkelt att bli bekväm i sitt tankesätt vilket i kombination med etablerade leverantörssamarbete gör det svårare att...