Våra tjänster

Inköp

Inköp motsvarar ofta en stor del av ett företags totala kostnader vilket innebär att det är ett viktigt strategiskt område som har stor påverkan på lönsamheten på sista raden.  

Intro

Inköp

Ökad outsourcing, globala köpmönster och kortare livscykler för produkter har gjort att påverkan från inköp har ökat i betydelse och kan betraktas som ett spännande nyckelområde för ett företags framgång. Montell & Partners erbjuder många olika tjänster inom inköpsområdet, från att arbeta fram en inköpsstrategi till praktiskt stöd till exempel vid kartläggning av inköpsvolymer och förbättring av förhandlingsprocesser. 

Att realisera potentialen 

Då inköp ofta motsvarar 60–70% av ett företags kostnader är åtgärder för att sänka inköpskostnader väldigt värdefulla. Potentialen till kostnadsreduktion kan realiseras genom förhandlingar och konkurrensutsättning av högvolymkategorier, men även genom kompetensutveckling av inköpsorganisationen, förbättrade processer, fördjupade leverantörsrelationer samt enkel och träffsäker uppföljning. Montell & Partners arbetar i nära samarbete med sina kunder för att säkerställa framgångsrikt genomförande och förbättringsarbete som på lång sikt möjliggör en låg kostnad för inköp.

Vi stöttar er att realisera inköpspotentialer genom:

 • Strategiutveckling
 • Kostnadsrationaliseringar
 • Kategoriledning och hantering 
 • Förbättra relationen till nyckelleverantörer 
 • Leverantörsutveckling och utvärdering 
 • Riskhantering 
 • Uppföljning 
 • Projektledning av viktiga inköpsprojekt 

   Analys av potentialen för inköp

   Med en potentialanalys identifieras förbättringspotentialer inom hela organisationen med fokus på bland annat kostnader, kapital, kvalitet, ledtider, relationer och processer. Montell & Partners kan stötta ditt företag genom att analysera nuläge och identifiera förbättringar och besparingsmöjligheter. Resultatet av en analys är en beskrivning av den nuvarande situationen och praktiska handlingsplaner för att nå potentialen. Efter genomförd analys stöttar Montell & Partners i de flesta fall sina klienter i att nå den identifierade potentialen och genomföra de handlingsplaner som tagits fram.

   Vi kan stötta er i utförandet av potentialanalyser i inköp genom följande aktiviteter:

   • Inköps- och kategorianalys 
   • Förhandlingar och kommersiell analys 
   • Analys av den nuvarande inköpsorganisationen 
   • Analys av inköpsprocesser 
   • Benchmarks 
   • Risk- och känslighetsanalys 
   • Ramavtals- och avropsanalys 
   • Indexanalys (exempelvis prisutveckling för råmaterial) 
   • Lageroptimering 
     Jacob Mannheimer

     Jacob Mannheimer

     Ansvarig partner

     Telefon

     +46 (0)706 051 889

     1 + 12 =