Våra tjänster

Informationsteknik

Montell & Partners hjälper er att maximera nyttan av projekt inom IT och digitalisering. Våra erfarna konsulter kombinerar affärs och branschkunskap med projektledning och IT-kompetens för att leverera digitala projekt som löser affärsproblem. 

Intro

Informationsteknik

 

Informationsteknik är idag en nyckel som kan driva konkurrensfördelar inom alla olika delar av ett bolags verksamhet. De allra flesta initiativ för att driva affärsförbättringar involverar också IT i någon form. Montell & Partners kan erbjuda kompletta IT-lösningar där processer, människor och IT-system samverkar för att leverera optimal prestanda enligt ställda krav. 

Våra tjänster inom Informationsteknik är indelat i fyra huvudområden. Ofta kombinerar projekt inom informationsteknik även andra delar av Montell & Partners tjänsteerbjudande.

IT-styrning och strategi

IT-styrning och strategi fokuserar på IT-lösningar och tjänster för att säkerställa att IT-investeringar generar maximal affärsnytta. Montell & Partners kan hjälpa till med att integrera IT i företagsuppföljningen och säkra att den levererar i linje med företagets övergripande mål samt att resurser allokeras optimalt. 

Vi hjälper er navigera mellan olika ”Best practice” lösningar och beprövade metoder för att definiera en struktur som passar ert bolag och era affärsbehov på bästa sätt. Detta gör vi genom att sätta upp en skräddarsydd tillgång-efterfrågan modell vilket säkrar en agil IT-funktion.

vår lösning inkluderar:

 • Kartläggning av befintliga IT-lösningar, -tjänster och -arkitektur mot affärsprocesser 
 • Definition och implementation av tydliga roller och ansvar avseende IT samt koppling mot managementprocesser som stödjer affärsmodellen 
 • Definition och implementation av en styrningsmodell för IT, inkluderande masterdata, för hela organisationen

 Transformation av IT

Att transformera IT och genomföra en digitaliseringsresa samt implementera molntjänster utgör tillsammans en av de stora utmaningar som de flesta företag står inför idag. 

Molnet är en stark drivkraft för innovativa företag och får en allt större strategisk påverkan i många företag. Att bli ”digital” innebär inte enbart att ha ett välfungerande internt IT-landskap, utan även att säkra den digitala kundupplevelsen och utvecklingen av nya digitala produkter och tjänster samt samarbeten med externa aktörer.

Digitalisering öppnar upp för nya möjligheter genom strukturering och effektivisering av interna arbetsuppgifter och processer samt stärkta relationer med direkta integreringar mot både leverantörer och kunder, en av hörnstenarna i industri 4.0. 

Montell & Partners agerar gärna förändringsledare eller möjliggörare och tar med mångåriga kunskaper från strategi, supply chain, tillverkning och IT; ett helhetsgrepp för att ta din affär in i den nya eran.

 

Implementation av IT-lösningar 

Implementering av nya IT-lösningar (exempelvis ERP system, BI lösningar, PPM stöd eller CRM system) är ofta en komplex process som involverar flertalet affärsfunktioner och processer. Genom tidigare erfarenheter från globala implementationsprojekt inom både privat och kommunal sektor kan vi hjälpa kunden att undvika de vanligaste fallgroparna och ge skräddarsydd support genom hela projektet; från utvärdering och val av lösning till konfiguration och implementation av valt system. 

Genom att arbeta nära kunden säkras kompetensöverföring och långsiktighet, och vi stöttar genom hela processen med att exempelvis: 

 • Initiera, planera och organisera projektet tillsammans med nyckelpersoner 
 • Analysera företagets behov mot nuvarande processer, system och masterdata 
 • Stötta vid utvärdering av system och leverantörer samt vid kravställning, förhandling och kontraktsskrivning 
 • Bidra till eller leda genomförande av det tekniska integrations- och konfigurationsarbetet 
 • Leda implementationsarbetet med fokus på förändringsledning 
 • Säkra en korrekt implementation och överlämning till förvaltningsorganisationen 

En framgångsfaktor är ett nära samarbete med både kund och leverantörer samt att anpassa genomförandet efter varje unik situation.

Applikationsutveckling & förvaltning 

Applikationsutveckling sträcker sig från nyutveckling av ett system till integrationer eller förändringar i befintliga system eller funktioner. För de flesta affärer är off-the-shelf lösningar att föredra, men i de fall då allt för specifika behov finns kan mjukvara utvecklas från grunden. Montell & Partners har stor erfarenhet av mjukvaruutveckling och kan både skapa fristående system eller tillägg till befintliga affärssystem med målet att lösa specifika affärsproblem. 

Montell & Partners har också erfarenhet av förvaltning, underhåll och vidareutveckling av tidigare utvecklade applikationer. Denna typ av underhåll sträcker sig från bugfixning till utvecklande av helt nya moduler. 

Vi arbetar primärt med Microsofts lösningar så som:

 • Webapplikationer och APIer baserade på IIS, ASP.NET och SQL Server 
 • Desktop programvaror och Microsoft Office tillägg 
 • Business Intelligence lösningar på SQL Server och/eller Power BI 
 • Molnlösningar och utveckling på Azure 

 

Carl Christian Lamm

Carl Christian Lamm

Ansvarig partner

9 + 9 =