Våra tjänster

Strategi & Organisation

Intro

Strategi & Organisation

Montell & Partners har lång erfarenhet av att stödja organisationer i olika industrier med frågeställningar kring affärsplaner, omorganisering och corporate finance. 

Strategi

En strategi beskriver den resa som företaget behöver göra för att ta sig från sin nuvarande position till den önskade framtida positionen. Framgångsrika företag använder sin strategi för att beskriva de övergripande aktiviteter som man vill genomföra de kommande tre till fem åren. Strategin följs av en tydlig nedbrytning för de kommande 12 månaderna inklusive aktiviteter och projekt med klara roller och ansvar inom organisationen. För att säkerställa att strategin förverkligas följer ledningsgruppen upp verksamheten med stöd av operationella verktyg som fokuserar på det närmaste kvartalet. Montell & Partners har erfarenhet av att utveckla strategier på koncern-, bolags- och affärsenhetsnivå. 

Vi kan stötta er med strategi- och organisationsutveckling genom att: 

 • Ta fram en ny strategi eller utveckla en befintlig strategi genom att vara strategisk rådgivare och stötta er genom hela processen 
 • Facilitera och agera som katalysator i ert arbete med mission/vision, affärsidé och mål 
 • Bryta ner långsiktiga strategiska mål till aktiviteter och projekt på olika nivåer i organisationen 
 • Utvärdera den nuvarande organisationsstrukturen och identifiera områden med förbättringspotential 
 • Utveckla en effektiv struktur för uppföljning inklusive nyckeltal och scorecards 

  Corporate Finance

  Corporate finance inkluderar alla aktiviteter som påverkar bolagets kapitalstruktur eller aktieägarnas värde av bolaget. Denna typ av aktiviteter initieras ofta när ett bolag eller en affärsenhet skall säljas eller förvärvas av en extern part och logiken kring försäljningen/förvärvet behöver verifieras. 

  Vi kan stötta er med Corporate Finance-relaterade aktiviteter genom att: 

  • Ta fram information memorandum för potentiella enheter som skall säljas 
  • Genomföra företagsvärderingar med hjälp av diskonterade kassaflödesanalyser och jämförelser med liknande bolag 
  • Identifiera potentiella köpare eller objekt/bolag att förvärva 
  • Agera strategisk rådgivare i en försäljnings- eller förvärvsprocess 
  • Genomföra kommersiell due diligence 
  • Stötta vid realisering av identifierade synergier efter genomfört förvärv 

   Organisation

   En organisation är ofta indelad i olika funktioner vilkas roller och ansvar behöver vara tydligt definierade för att en organisation skall vara effektiv. Interaktionen mellan funktionerna styrs av bolagets förvaltnings- och mötesstruktur i kombination med bolagets processer.  

   Vi kan stötta er inom följande områden: 

   • Utveckla organisationsstrukturer inklusive roller och ansvar
   • Definiera bolagets mötesstruktur med avseende på syfte, deltagare och frekvens
   • Definiera nyckeltal att följa upp på bolagsnivå likväl som på individuell nivå och koppla ihop dessa i ett balanserat styrkort 
   • Stötta vid integrationsaktiviteter 
   • Optimera bolagets processer 
   • Processutveckling 

   Genom att använda sig av relevanta nyckeltal för respektive del av organisationen blir det möjligt att nå de övergripande målen med hjälp av en strukturerad uppföljning. Montell & Partners agerar ofta coacher inom projekt och arbetar nära tillsammans med kunden för att säkra en bra leverans som överträffar förväntningarna. 

   Processutveckling

   Att ha välutformade processer som stödjer affären är kritiskt för att bibehålla en stark konkurrenskraft. Processutveckling är grundstenen för effektivitet, ledtidsförkortning, kostnadsreducering och ständig förbättring och en tydlig arbetsbeskrivning säkrar att detta kan ske. Montell & Partners har tidigare erfarenhet från både Six Sigma och Lean Administration och har även arbetat med både implementation och utveckling av kvalitetssystem.

   Vi kan stötta er med att skapa hållbart värde genom att: 

   • Etablera företagets processer från början, utan befintligt material, genom att agera projektledare eller rådgivare som stöttar en processledare eller kvalitetsledare 
   • Effektivisera och förbättra befintliga processer hos ett företag enligt beprövade metoder, genom att agera projektledare eller rådgivare som stöttar en processledare eller kvalitetsledare 
   • Etablera en välfungerande processorganisation där processledaren arbetar aktivt med ständiga förbättringar 

    Programledning

    Idag genomför ofta företag ett flertal projekt samtidigt. Projekt som är beroende av varandra kan bli samlade i ett projektprogram. Programledning handlar om processen att hantera och leda de relaterade projekten med det övergripande målet att förbättra en organisations prestation. Programledning hjälper din organisation att realisera och leverera efterfrågade resultat, innovation och nya sätt att arbeta för att säkerställa framgång i stora projekt och program för verksamhetsförändring. Montell & Partners kan addera stort värde genom att hålla det strategiska fokus som programmet behöver samt säkerställa att alla projekt som ingår i projektet har samma strategiska riktning och bidrar till uppfyllanden av programmets övergripande mål.

    Vi kan stötta er med att koordinera och prioritera resurser genom att: 

    • Strukturera styrmodellen, inklusive rapportering och uppföljning inom programmet för att säkra framgångsrikt genomförande av projekten 
    • Följa upp resursutnyttjande och säkerställa att resurserna som används i programmet fokuserar sina ansträngningar på rätt saker 
    • Identifiera och följa alla programrisker 

     Projektledning

     Projektledning är konsten att planera, organisera och kontrollera resurser för att uppnå specifika mål under en specifik tidsperiod. Projekt kräver mycket från organisationen och det kan vara svårt att nå det förväntade värdet av projektresultatet. För att genomföra framgångsrika projekt med hjälp av medarbetare på olika erfarenhetsnivå kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en projektmodell tillsammans med ett projektkontor (PMO).

     Vi kan stötta er inom följande områden: 

     • Implementering av en projektmodell som uppfyller identifierade behov och krav 
     • Utveckling av en passande styrmodell för projekt 
     • Definiering av tydliga projektroller och ansvarsområden 
     • Skapande av lämplig projektdokumentmallar och mötesagendor 
     • Utbildning och kurser i nya projektmodellen med fokus på att förankra ett projektorienterat arbetssätt 

     Exempelprojekt

     Utmaning

     Kunden efterfrågade hjälp med att genomföra en integration av ett företag av liknande storlek förvärvat av kunden med målsättningen att realisera synergieffekter och säkerställa operationell effektivitet inom affärsenheten utan att riskera existerande affärer. Det fanns stora kulturella och operationella skillnader som behövde beaktas av båda sidor. En kritisk del av leveransen var att ta fram en synergilogg som kunde drivas i alla projekt och regioner, med aktiviteter som registrerades och följdes upp utifrån satta mål.

     Lösning

     Ett programkontor sattes upp med representanter från båda företag och åtta delprojekt drevs parallellt. Programkontoret var aktivt under sex månader och lanserade, bland annat, en ny organisationsstruktur, affärsprocesser, och säkerställde operationell effektivitet inom affärsenheten, liksom realiserade väsentliga synergier. Stöttad av expertis och kunskap om integrationsproblematik, såsom processutveckling, organisationsdesign, kultur och kommunikation… ?

     Christian Dahlqvist

     Christian Dahlqvist

     Ansvarig partner

     Telefon

     +46 (0)709 437 985

     4 + 9 =