Våra tjänster

Supply Chain

Den ökade globala närvaron och konkurrensen inom många branscher har lyft fram vikten av att jobba med Supply Chain Management. Tillsammans med våra kunder identifierar Montell & Partners områden med förbättringspotential och tar fram de lösningar som behövs för att skapa en effektiv supply chain som är rustad för framtida utmaningar. 

Intro

Supply Chain

 

Att säkerställa ett effektivt flöde hela vägen från leverantör till slutkund är nyckeln till en konkurrenskraftig värdekedja och till att kunna säkerställa en god marginal. För att få det hela att gå ihop krävs tydligt helhetsfokus. 

Footprint-analys och Supply Chain optimering

Vi lever i en föränderlig värd och för att behålla konkurrenskraften är det kritiskt för företag att optimera produktions- och logistikstrukturerna. Det finns flera anledningar till varför en sådan optimering bör ske regelbundet, såsom förvärv, föränderliga marknadsförutsättningar, ökande kostnadsnivåer och ändrade riskfaktorer, med beslut fattade utifrån robusta genomlysningar av kostnadsdrivare och risker. Montell & Partners konsulter har stor erfarenhet av att genomföra footprint-analyser. Vi har utfört både detaljerade analyser av komplexa miljöer och mer antagandebaserade analyser när mindre mängd information är känd. 

Vi stöDJER ERT footprint-arbete genom att:

 • Göra en översikt på kort tid för att identifiera områden att analysera vidare 
 • Identifiera kostnadsdrivare med hjälp av beprövade metoder som möjliggör simulering av olika strukturer 
 • Använda en tvärfunktionell approach vilken ger en ökad förståelse för hela värdekedjan och gör det möjligt att undvika suboptimeringar 
 • Arbeta nära kundens organisation under hela projektet för att främja kunskapsöverföring och långsiktig framgång

Upphandling av logistiktjänster

Logistikkostnader utgör ofta en stor del av företags totala kostnader, med operationella strukturer som konfigurerats utifrån förutsättningar som ändrats över tid och som inte säkert är de mest optimala i dagens situation.

Genom att säkra ett optimalt upplägg och förhandla kostnader för transport och logistik kan de totala logistikkostnaderna många gånger minskas väsentligt.

Vi kan stötta er upphandling av logistiktjänster och era leverantörsval genom att:

 • Definiera vilka tjänster som krävs i ert logistiknätverk, inklusive vilken servicenivå och hur många leverantörer som är nödvändigt 
 • Förbereda det material som krävs för att skapa tydliga RFI och RFQ samt utvärdera anbudssvar från möjliga leverantörer 
 • Ge stöttning i förhandlingsprocessen för att nå bästa möjliga kostnadsnivåer 
 • Underlätta eller ha hand om kommunikationen med möjliga leverantörer 
 • Föreslå vilken integrationsnivå mot leverantören som skall eftersträvas med avseende på kommunikations- och IT-system 

Montell & Partners stöttar kunder genom alla steg i anskaffningsprocessen, från beslut om eventuell outsourcing till signerade kontrakt med valda leverantörer. Vi har utvecklat verktyg för att säkerställa en faktabaserad analys i kombination med en flexibel approach, vilket möjliggör kundspecifika lösningar anpassade efter just ert behov. 

Optimering av tillverkningsprocesser

I många producerande företag är tillverkningsprocessen kärnan i verksamheten, med stor påverkan på kostnader och intäkter. För att bli konkurrenskraftig och framgångsrik på marknaden är det nödvändigt att ha tillräckligt med flexibilitet för att möta skiftande krav från kunderna. Samtidigt måste produktiviteten och kostnaderna ständigt förbättras. 

Vi kan stötta din verksamhet genom exempelvis:

 • Cost-benefit kalkylering
 • Flödesanalyser
 • Identifiering av flaskhalsar
 • Analys och förbättring av produktionsplaner

Montell & Partners har en helhetssyn på hela försörjningskedjan, från nätverket av leverantörer, genom tillverkningsprocessen och hela vägen genom distributionssystemet. Tillsammans finner vi flaskhalsarna, ser var buffertlager gör störst nytta och genomför åtgärder som förbättrar flödet och ökar kapaciteten. 

Kapitalrationalisering

Ett sätt att mäta lönsamhet är att följa avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), vilket beskriver hur effektivt en organisation använder sitt tillgängliga kapital. Ett högre värde för ROCE visar på högre effektivitet i kapitalutnyttjandet. Ett väl genomfört kapitalrationaliseringsprojekt minskar behovet av tillgängligt kapital och frigör på så sätt bundet kapital som istället kan användas för att öka lönsamheten genom att sänka räntebärande skulder och användas för investeringar i verksamheten. Att säkerställa ett effektivt arbete med det sysselsatta kapitalet är ofta ett av de enklaste och snabbaste sätten att öka lönsamheten i affären och nästan alltid det sätt som ger störst effekt. 

Montell & Partners har lång erfarenhet av kostnadsrationaliseringsprojekt inom flera olika industrier. Vi har hjälpt kunder över hela världen och erbjuder en flexibel approach där vi strävar efter ett nära samarbete med våra kunder för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi erbjuder stöttning via gemensamma projektgrupper och anpassar alltid lösningen till kundens specifika organisation och situation. 

Vi stöttar våra kunder genom att:

 • Identifiera kortsiktiga aktiviteter för att omgående frigöra kapital i verksamheten 
 • Identifiera och implementera förbättringar för att långsiktigt öka organisationens effektivitet 
 • Agera som coach under implementeringen och följa upp de nödvändiga förändringar och processjusteringar som behövs för att skapa en effektiv organisation
 • Utbilda anställda i kapitalrationaliseringsmetoder och analyser för att på så sätt säkerställa långsiktig kunskapsöverföring
Jacob Axenborg

Jacob Axenborg

Ansvarig partner

Telefon

+46 (0)709 437 908

4 + 15 =